Lékaři

Hikmet Vavrečková - Psychoterapie

PhDr. Hikmet Příhodová Vavrečková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě MU. Komplexní terapeutické vzdělání jsem získala v eklekticky zaměřeném výcviku Ericksonovské komunikační hypnotické a nehypnotické psychoterapie.  V současné době jsem ve výcviku párové a rodinné psychoanalytické psychoterapie. Absolvovala jsem kurz klinické hypnózy I a II u prof. Kratochvíla a jsem držitelkou certifikátu od České psychoterapeutické společnosti a Psychiatrické společnosti ČLS J.E. Purkyně.V současné době pracuji také v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se věnuji pacientům s obtížemi afektivními, úzkostnými, osobnostními a vztahovými.

Petra Valentová - Psychoterapie

PhDr. Petra Skřivánková

Vystudovala jsem psychologii na FFUK. Studovala jsem psychologii a kriminologii na Middlesex University v Londýně a Technické Univerzitě v Drážďanech. Absolvovala jsem certifikované kurzy ve Velké Británii pořádané organizací forenzních odborníků pro nástroje HCR -20 a Savry, kurzy ROR a TAT, systematickou terapii v krizi. Nyní dokončuji sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii SUR. V PN Louny jsem poskytovala psychologickou péči dětem, včetně diagnostických vyšetření a krizových intervencí. V současné době pracuji v PN Bohnice. V rámci postgraduálního studia na 1. LF UK se věnuji posuzování rizika násilné recidivy. Zabývám se problematikou především osobnostním rozvojem, vztahovými problémy, závislostí na návykových látkách,  léčbou úzkostí a depresí.

Petra Vondráčková - Psychoterapie

PhDr. Petra Vondráčková PhD.

Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě v Olomouci. Mám kompletně ukončené vzdělání v oboru klinická psychologie včerně existenciálně zaměřeného psychoterapeutického výcviku pod vedením PhDr. Jiřího Růžičky. Mám několikaleté zkušenosti s prací v oblasti klinické psychologie a to zejména s individuální psychoterapií. Pracuji v Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty, kde také přednáším. Zaměřuji se na problematiku osobních a vztahových potíží, žárlivosti a agresivity v partnerských vztazích. Specializuji se též na problematiku zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a závislostí, zejména na oblast závislosti na virtuální realitě.

Erika Matějková - Psychoterapie

MUDr. Mgr. Erika Matějková

Absolvovala jsem FFUK obor psychologie v roce 1998 a 1.LFUK v Praze v roce 2002.
Atestace v oboru praktický lékař pro dospělé v roce 2005.
Plné psychoterapeutické vzdělání v deseinanalýze včetně supervizí. Výcvik v KBT léčbě obezity.
Autor několika knih a odborných publikací.
Zaměřuji se na problematiku úzkostí, ztráty životního smyslu, poruch příjmu potravy a léčby obezity.
PI v oblasti klinických výzkumů od roku 2006.

Kamila Halžlová - Psychoterapie

Mgr. Kamila Halžová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FSVaZ v Nitře. Jsem zařazena do předatestační přípravy klinických psychologů. Vedle toho ukončuji pětiletý psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a Logoterapii. Aktuálně kromě ambulantní praxe, pracuji na částečný úvazek v PN Bohnice, kde pracuji jako psycholog na odd. ochranné léčby. Své dosavadní klinické zkušenosti jsem získala na odděleních pro léčbu závislostí, či na příjmovém, psychoterapeuticky zaměřeném oddělení. Vedle toho vedu podpůrné psychoterapeutické skupiny zaměřené pro klienty trpící úzkostí a depresi. V ambulantní péči se zaměřuji na pomoc při řešení různých vztahových a osobních obtíží, podporu a provázení ve zlomových životních situacích. Při své práci vycházím z principů Victora Frankla a Alfrieda Längleho. Mým terapeutickým cílem je vést člověka k zaujetí autentického postoje k sobě samému i ke světu, ve kterém žije. 

Tereza Adámková - Psychoterapie

Mgr. et Mgr. Tereza Adámková

Vystudovala jsem obor psychologie na FSS Masarykovy univerzity a obor speciální pedagogika a psychologie na PedF Univerzity Karlovy. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie včetně terapie pod supervizí a teoretického vzdělání. Přednáším na Klinice adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy. Mám zkušenosti v oblastech psychoterapie, poradenství a diagnostiky zaměřené zejména na rodinné a vztahové problémy.  Při individuální psychoterapii se nejčastěji věnuji řešení obtížných životních situací, komplexu méněcennosti a problematice závislostí. 

Žaneta Říhová - Psychoterapie

Mgr. Žaneta Říhová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palacké v Olomouci. Nyní dokončuji pětiletý psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Klinické zkušenosti jsem získala v PN Kosmonosy. Jako školní psycholog jsem se zabývala výchovnými a vztahovými problémy dětí. Tři roky jsem také působila v centru Holmes Place, kde jsem se zaměřovala na zdravý životní styl, léčbu nadváhy a individuální koučing klientů. Ve své praxi se zaměřuji na léčbu obezity, poruchy příjmu potravy, celkový osobnostní rozvoj klienta a jeho podporu při zvládání obtížných životních situací – krizí (osobních, vztahových i pracovních).

Markéta Srbová - Psychoterapie

Mgr. Markéta Srbová

Vystudovala jsem FFUK obor psychologie. Dále mám ukončený sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a Logoterapii, 140 hodinový výcvikový kurz v Integrované psychoterapii a roční zážitkový kurz Gestalt terapie. Pracuji jako individuální i skupinový terapeut. Pracovní zkušenosti: psychoterapeut v Centru následné péče (DropIn), psycholog v domácí hospicové péči Most k domovu. Věnuji se terapii úzkostných stavů, deprese, narušených mezilidských vztahů a hledání osobní svobody a existenciálního smyslu.

Hikmet Vavrečková - Psychoterapie

Mgr. Enav Or-Gordon

Vystudovala jsem psychologii na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V roce 2008 jsem absolvovala atestační zkoušky z klinické psychologie a psychoterapie zaměřené na dynamickou psychoterapii. Soukromou praxi mám od roku 2008, v Česku od roku 2010. V letech 2012–2017 jsem zároveň pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice na pavilonu ochranné léčby. Poskytuji odbornou pomoc v oblastech jako je životní krize, stres, deprese, smutek, imigrace a kulturní adaptace, mezilidské vztahy, komunikace a další. Pracuji s pacienty a pacientkami v češtině a v angličtině.

Monika Hrudková - Psychoterapie

Mgr. Monika Hrudková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě v Olomouci. Jsem zařazena do předatestační přípravy klinických psychologů a dokončuji systematický psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze. Současně pracuji jako psycholožka v Nemocnici Hořovice, kde poskytuji lůžkovou i ambulantní péči včetně psychodiagnostických vyšetření. Zabývám se především terapií úzkostných, depresivních a osobnostních potíží, pomocí při zvládání náročných životních situací a podporou sebepoznání a seberozvoje. V psychoterapii vedu klienta k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení se sebou a okolním světem a snažíme se společně mobilizovat podmínky pro zdravý a autentický život.

Františka Lukáčová - Psychoterapie

Mgr. Františka Lukáčová

Absolvovala jsem jednooborové studium psychologie na MU v Brně, jsem zařazena do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie. Mám ukončenou sebezkušenostní a supervizní část psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku SUR, absolvovala jsem výcvik v hypnoterapii, Rorschachově metodě. Mám zkušenosti v psychoterapeutické práci s jednotlivci, skupinami i rodinami, a to především s lidmi s různým druhem závislosti (alkohol, gambling, drogy) a s jejich blízkými, s dětmi i dospívajícími. Zajímám se především o vztahovou a rodinnou problematiku, dále se zaměřuji na pomoc při tvoření osobního stylu zvládání osobnostních a emočních obtíží

 

Mgr. Kateřina Milatová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS. Jsem zařazena do předatestační přípravy klinických psychologů, a kromě ambulantní praxe, pracuji jako psycholog na odd. ochranné léčby v PNB. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze, nyní dokončuji supervizní část. V ambulantní péči se zaměřuji na pomoc při řešení různých vztahových a osobnostních potížích, dále na problematiku zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a závislostí (alkoholových, drogových, patologického hráčství). psychoterapii zaměřenou na děti.

 

 

PhDr. Eva Tošnerová

Pracuji jako klinický psycholog, v roce 2005 jsem atestovala v oboru klinická psychologie. Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě v Olomouci. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, dále jsem dokončila pětiletý sebezkušenostní Daseinsanalytický výcvik. Účastním se skupinové supervize. Pracuji také s psychorelaxačními metodami. Ve své práci se zaměřuji na problematiku partnerských a manželských vztahů, na citové a osobnostní potíže dospělých i dětí (obtíže v komunikaci, psychosomatické komplikace, úzkosti, depresivní rozlady…). Dále se specializuji na poradenství v problematice nadměrného užívání alkoholu, drog a nutkavého hráčství. Věnuji se též psychoterapii zaměřenou na děti.