on the contrary, cheap vape under $51 weighing scale is almost certainly valid and most well-built. best tagheuerwatches.to review search for pattern stack within the fashionable layout. high quality www.pt-watchesbuy.com could possibly meet the needs of engineering, sports and so business. vapesshops.ca vape shop online store for men and women. the interaction between light and structure highlights the three-dimensional structure of the movement is the characteristics of cheap manchesterunitedfc.ru. we offer 2017 hottest swiss replicacrr. best mexicojersey.ru shop review. https://www.valentinoreplica.ru/ for sale servers that modern society about objectives. Lékaři - Psychoterapie

Lékaři

MGR. ET MGR. TEREZA ADÁMKOVÁ

Psycholožka

MGR. ET MGR. TEREZA ADÁMKOVÁ  - Psychoterapie

MGR. ET MGR. TEREZA ADÁMKOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem obor psychologie na FSS Masarykovy univerzity a obor speciální pedagogika a psychologie na PedF Univerzity Karlovy. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie včetně terapie pod supervizí a teoretického vzdělání. Přednáším na Klinice adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy. Mám zkušenosti v oblastech psychoterapie, poradenství a diagnostiky zaměřené zejména na rodinné a vztahové problémy. Při individuální psychoterapii se nejčastěji věnuji řešení obtížných životních situací, komplexu méněcennosti a problematice závislostí.

PHDR. MGR. ING. JARMILA ADAMOVE

Psycholožka

PHDR. MGR. ING. JARMILA ADAMOVE  - Psychoterapie

PHDR. MGR. ING. JARMILA ADAMOVE

Psycholožka

Vystudovala jsem původně ekonomii na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, dále pak jednooborovou psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, tamtéž jsem složila rigorózní zkoušku (PhDr.). Pracovala jsem v klinické oblasti v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany a v Rodinné poradně Jindřichův Hradec v oblasti individuálního, párového a rodinného poradenství a práci s dětma. Absolvovala jsem adleriánský výcvik (Edukativní rodičovská terapie) a jsem frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku Umění terapie. Ve své praxi využívám také poznatky z výcviků: EFT párová terapie (Emotion Focussed Couple Therapy), Provázení dětí a rodin v truchlení, Motivační rozhovory, kurz Hypnózy (PN Kroměříž) a kurzy Focusing 1, 2 (Psychosomatická klinika). Zaměřuji se zejména na poradenství v oblastech: mezilidské vztahy, partnerské problémy, zacházení se stresem, strachy a úzkosti, životní krize a zátěžové situace, provázení po úmrtí blízkého a jiné. Ve své práci se věnuji relaxačním a imaginativním technikám, hypnoterapii a focusingu, využívám prvky mindfullness. Preferuji, pokud mne kontaktujete e-mailem s krátkým popisem toho, s čím Vám mohu pomoci.

MGR. NATALIE BUREŠOVÁ

Psycholožka

MGR. NATALIE BUREŠOVÁ  - Psychoterapie

MGR. NATALIE BUREŠOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS v Praze. Mám komplexní psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii včetně supervizí. Dlouhodobě se zabývám psychosomatikou, absolvovala jsem stáže na Psychosomatické klinice, publikovala v odborném časopise Psychosom, absolvovala jsem výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů. Ve své praxi se zaměřuji na práci s psychosomatickými obtížemi, vztahovými a rodinnými problémy, zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a nabízím podporu klientům, kteří se připravují na obtížné životní situace či změny. Dále se zaměřuji na léčbu nadváhy a obezity. Mám výcvik v KBT přístupu terapie obezity společnosti STOB. Věnuji se relaxacím, práci s dechem a mindfulness. Konzultace mohu vést i ve francouzském jazyce. Je peux donner des consultations en français.

MGR. KLÁRA ČÍŽKOVÁ

Psycholožka

MGR. KLÁRA ČÍŽKOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KLÁRA ČÍŽKOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FFUK, výcvik v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy, a výcvik v hlubinně-dynamické psychoterapii Rafael Institutu se specifickým zaměřením na problematiku psychotraumatu. V současné době pracuji v Centru komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Publikuji v oblasti tanečně pohybové terapie, spolupracuji s pražskou HAMU. Jsem zakladatelkou a ředitelkou projektu Moving Self Institut, z.ú, kde vyučuji v dlouhodobém výcvikovém programu tanečně pohybové terapie. Zabývám se zejména osobnostními a emočními obtížemi, psychoterapií psychosomatických onemocnění, mám zkušenosti s psychoterapeutickou prací zaměřenou na léčbu funkční sterility, obtíží v oblasti sexuality, přijetí a uvědomění vlastního těla. Zaměřuji se též na podporu v oblasti kreativity a hledání vnitřních zdrojů.

MGR. AT MGA. LUCIE ESSENZA

Psycholožka

MGR. AT MGA. LUCIE ESSENZA  - Psychoterapie

MGR. AT MGA. LUCIE ESSENZA

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zároveň jsem absolvovala studium autorského divadla na pražské DAMU. Jako psycholog jsem začala pracovat v pedagogicko-psychologické poradně, vyučovala jsem na Jihočeské univerzitě a pracovala s lidmi se závislostí v Terapeutické komunitě Němčice-Heřmaň. Věnuji zejména klientům, kteří trpí psychosomatickými potížemi, poruchami nálad a úzkostmi, vztahovými, profesními a studijními problémy a klientům v různých podobách životní krize.Zabývám se též zdravým užíváním technologií a vedu divadelní seberozvojové semináře. Dokončuji psychoterapeutický výcvik v komunitní daseinsanalýze.

Mgr. Karolína Galušková

Psycholožka

Mgr. Karolína Galušková  - Psychoterapie

Mgr. Karolína Galušková

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Působím v centru pro poruchy spánku a bdění na neurologické klinice 1.LF UK a VFN, kde také v současné době dokončuji doktorandské studium Lékařské psychologie a psychopatologie. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v existenciální psychoterapii a pravidelně se účastním supervizí. Absolvovala jsem akreditovaný kurz psycholog ve zdravotnictví. Odbornou praxi jsem získala v psychiatrické ambulanci Trialbi, také na psychosomatické klinice Patočkova, na neurologické klinice 1. LF UK a VFN v centru pro poruchy spánku a bdění, dále pak na oddělení geriatrie a následné péče v Thomayerově nemocnici, ve Státním zdravotním ústavu nebo v Hospici Dobrého pastýře. V individuální praxi se s dospělými a dospívajícími klienty zaměřuji na problematiku depresivních a úzkostných stavů, fobie, psychosomatické obtíže, na problémy se spánkem, potíže ve vztazích a v komunikaci, nelátkové závislosti, práci se stresem a emocemi, na témata spojená se sebevědomím, hledání smyslu v životě a náročná životní období.

MGR. KRISTÝNA HOSNÉDLOVÁ

Psycholožka

MGR. KRISTÝNA HOSNÉDLOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KRISTÝNA HOSNÉDLOVÁ

Psycholožka

V roce 2013 jsem absolvovala obor fyzioterapie na FTVS UK. V roce 2018 jsem dokončila jednooborovou psychologii na FF UK s diplomovou prací na téma efekt kognitivně-behaviorální terapie v léčbě nadváhy a obezity. Od roku 2016 působím ve společnosti STOB jako lektor skupinových kurzů zdravého hubnutí. V roce 2017 jsem získala osvědčení fitness trenéra u BP sportu a v současnosti dokončuji kurz výživového poradce u společnosti MAHRA. Zaměřuji se na poruchy příjmu potravy, léčbu obezity a nadváhy a pocity životního neuspokojení. Věnuji se psychologickým problémům vztahujícím se k umělecké tvorbě.

PHDR. NATALIE KARLA SUCHÁ

Psycholožka

PHDR. NATALIE KARLA SUCHÁ  - Psychoterapie

PHDR. NATALIE KARLA SUCHÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již během studia jsem pracovala jako konzultant na dětské Lince bezpečí, později i na Pražské lince důvěry. V současné době pracuji jako psycholog na terapeutickém oddělení v Psychiatrické nemocnici Bohnice, dříve jsem působila na oddělení dětské a dorostové psychiatrie, na oddělení pro léčbu závislostí a v Centru krizové intervence. Mimo zkušenosti získané v nemocnici mám i dlouholetou praxi s péčí o seniory trpící Alzheimerovou demencí. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR – psychodynamický směr, zaměřený mimo jiné i na práci se skupinou. Jsem zařazena v předatestační přípravě z klinické psychologie, paralelně se vzdělávám i v oblasti psychodiagnostiky. Oslovuje mne psychosomatický přístup, tedy vztah „tělesného a psychického“ prožívání a jejich vzájemné ovlivňování se. V ambulantní péči se věnuji zvládání úzkostných a depresivních stavů, obtížím s užíváním návykových látek, interpersonálním potížím a také nabízím pomoc při náročných životních situacích a tématech týkající se seniorů. V psychoterapii vycházím z principů partnerství a vzájemné spolupráce, založené na respektu k individualitě. Nejsem, tzv. „mlčící“ terapeut, naopak věřím, že má smysl hovořit – nejen o těžkých a závažných tématech, ale i o zdánlivě bezvýznamných a nesouvisejících myšlenkách a nápadech, které se mnohdy mohou stát cenným kamínkem Vaší osobní mozaiky.

PHDR. MGR. DIS. FRANC KATEŘINA

Psycholožka

PHDR. MGR. DIS. FRANC KATEŘINA  - Psychoterapie

PHDR. MGR. DIS. FRANC KATEŘINA

Psycholožka

Moje cesta k psychoterapii vedla přes roli zdravotní sestry se specializací na psychiatrii. Poté jsem vystudovala jednooborovou psychologii se zaměřením na klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii. V mé dosavadní praxi jsem se specializovala na pomoc jednotlivcům, párům i rodinám ve vyrovnávání se se složitými životními situacemi. Pracuji s tématy mezilidských vztahů, partnerských a vztahových problémů, stresem a jeho zvládáním. Podporuji klienty v osobním rozvoji, sebepoznání a sebepřijetí. Orientuji se v problematice drogových závislostí u dospělých (terapeut v terapeutické komunitě Magdaléna) a drogou ohrožených adolescentů (SVP Klíčov). Mohu nabídnout citlivý přístup, což jsem se naučila například při práci s dětmi z dětských domovů. Ve své praxi zúročuji i zkušenost s prací v korporátním prostředí (Deloitte) a v HR poradenství (TCC).

Mgr. Hana Konečná

psycholog

Mgr. Hana Konečná  - Psychoterapie

Mgr. Hana Konečná

psycholog

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK. Pracuji jako psycholog a psychoterapeut v ordinaci klinického psychologa, kde se dále vzdělávám v psychodiagnostice dětí i dospělých. Jsem zařazená do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie. Absolvovala jsem kompletní kurz krizové intervence. Praxi jsem získala prací s lidmi s duševním onemocněním a na lince důvěry pro děti i dospělé. Díky tomu jsem získala respekt k tomu, jak lidé prožívají náročné situace. Při své práci používám metody gestalt terapie a relaxační techniky. Nabízím podporu při řešení náročných životních situací, depresivních a úzkostných stavů a vztahových problémů. Pracuji také s psychosomatickými pacienty.

Mgr. Martina Maierová

Psycholožka

Mgr. Martina Maierová  - Psychoterapie

Mgr. Martina Maierová

Psycholožka

Jsem absolventka psychoterapeutického výcviku v Integrativní rodinné terapii a řady nejrůznějších kurzů (motivační rozhovory, krizová intervence, koučování, rodinné poradenství, mediace atp.). Od roku 2018 jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na člověka dle C. R. Rogerse (PCA).

Práci s lidmi jsem se začala věnovat v roce 2006 a většinu času jsem se pohybovala v neziskových organizacích poskytujících sociální služby osobám v náročných životních situacích a komplikovaných mezilidských vztazích.

Během našich konzultací se můžeme věnovat např. tématům jako je úzkost, strach, smutek, sebevědomí, sebedůvěra, sebepřijetí, vztahy, komunikace, obtížné životní situace, stres, vyčerpání, vyhoření, profesní život, rodičovství, svoboda a zodpovědnost.

MUDR. MGR. ERIKA MATĚJKOVÁ

Psycholožka

MUDR. MGR. ERIKA MATĚJKOVÁ  - Psychoterapie

MUDR. MGR. ERIKA MATĚJKOVÁ

Psycholožka

 • Absolvovala jsem FFUK obor psychologie v roce 1998 a 1.LFUK v Praze v roce 2002.
 • Atestace v oboru praktický lékař pro dospělé v roce 2005.
 • Plné psychoterapeutické vzdělání v deseinanalýze včetně supervizí. Výcvik v KBT léčbě obezity.
 • Autor několika knih a odborných publikací.
 • Zaměřuji se na problematiku úzkostí, ztráty životního smyslu, poruch příjmu potravy a léčby obezity.
 • PI v oblasti klinických výzkumů od roku 2006.

MGR. KATEŘINA MILATOVÁ

Psycholožka

MGR. KATEŘINA MILATOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KATEŘINA MILATOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS. Jsem zařazena do předatestační přípravy klinických psychologů, a kromě ambulantní praxe, pracuji jako psycholog na odd. ochranné léčby v PNB. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze, nyní dokončuji supervizní část. V ambulantní péči se zaměřuji na pomoc při řešení různých vztahových a osobnostních potížích, dále na problematiku zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a závislostí (alkoholových, drogových, patologického hráčství). psychoterapii zaměřenou na děti.

MGR. KLÁRA NOHEJLOVÁ

Psycholožka

MGR. KLÁRA NOHEJLOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KLÁRA NOHEJLOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pracuji jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Terapeutické vzdělání jsem získala ve směru PCA (Person-centred Approach – přístup zaměřený na člověka). Absolvovala jsem kurz krizové intervence, jsem zařazena do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie a dále se vzdělávám v psychodiagnostice. Nabízím poradenství v oblasti závislostí, osobního rozvoje; mám zkušenosti s dětskou psychosomatikou a autismem. Ve své praxi se snažím pracovat s respektem ke všem životním příběhům, podpořit klienty v náročných krizových situacích a naslouchat jejich potřebám.

MGR. KATEŘINA POSPÍŠILOVÁ DIS., DIPL. UM.

Psycholožka

MGR. KATEŘINA POSPÍŠILOVÁ DIS., DIPL. UM. - Psychoterapie

MGR. KATEŘINA POSPÍŠILOVÁ DIS., DIPL. UM.

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a jsem absolventkou pětiletého výcviku v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní institut KBT - Odyssea). Mezi oblasti mého zájmu patří i schématerapie, ve kterém jsem prošla teoretickou částí výcviku, dále pak relaxace, imaginace, mindfulness či asertivita. Věnuji se individuální terapii dospělých. Zaměřuji se zejména na problematiku úzkostných poruch, nutkavého chování, nízké sebedůvěry, potíží v sebeprosazení apod. Jsem členkou České společnosti KBT, kontinuálně se vzdělávám a procházím pravidelnou supervizí.

MGR. ŽANETA ŘÍHOVÁ

Psycholožka

MGR. ŽANETA ŘÍHOVÁ  - Psychoterapie

MGR. ŽANETA ŘÍHOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palacké v Olomouci. Nyní dokončuji pětiletý psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Klinické zkušenosti jsem získala v PN Kosmonosy. Jako školní psycholog jsem se zabývala výchovnými a vztahovými problémy dětí. Tři roky jsem také působila v centru Holmes Place, kde jsem se zaměřovala na zdravý životní styl, léčbu nadváhy a individuální koučing klientů. Ve své praxi se zaměřuji na léčbu obezity, poruchy příjmu potravy, celkový osobnostní rozvoj klienta a jeho podporu při zvládání obtížných životních situací – krizí (osobních, vztahových i pracovních).

Mgr. Dima Salibová

Psycholožka ve zdravotnictví a psychoterapeutka

Mgr. Dima Salibová  - Psychoterapie

Mgr. Dima Salibová

Psycholožka ve zdravotnictví a psychoterapeutka

Absolvovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (titul Bc.) a následně navazujícím studiem na Masarykově Univerzitě v Brně (titul Mgr.). Dokončila výcvik v krizové intervenci a kompletní skupinový psychodynamický psychoterapeutický výcvik. Působila na klinice ESET a v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov jako individuální a skupinová psychoterapeutka. V současnosti působí také na Psychosomatické klinice v Praze a v ordinaci klinické psychologie TeraPsyché. Je též frekventantkou klinicko-psychologické preatestační přípravy.

MGR. LUCIA SEMANOVÁ

Psycholožka

MGR. LUCIA SEMANOVÁ  - Psychoterapie

MGR. LUCIA SEMANOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS. Absolvovala jsem komplexní výcvik v daseinsanalytické psychoterapii a v Aktivní imaginaci. Dále kurzy v koučování zaměřeném na paměť, koncentraci a emoce, Výklad snů, Traumaterapie, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) a Autogenní trénink.

Zaměřuji se na oblasti úzkosti, deprese, potíže v mezilidských vztazích, práci se stresem, vyhořením a jeho prevenci, hledáním a nalézáním smyslu v životě a poradenstvím pro pozůstalé.

ING. ET MGR. VANDA ŠLÉGLOVÁ

Psycholožka

ING. ET MGR. VANDA ŠLÉGLOVÁ  - Psychoterapie

ING. ET MGR. VANDA ŠLÉGLOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovu psychologii – bakalářský program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem čtyřletý psychoterapeutický výcvik v PCA- přístup zaměřený na člověka - "Person Centred Approach" dle Carla Rogerse. Poslední roky jsem působila jako gerontopsycholog v domově, který je specifický svým zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí. Větší část mé klientely tvoří ženy procházející procesem umělého oplodění.Také pracuji s vysoce citlivými lidmi ("HSP" = highly sensitive people. Dále se věnuji duševním poruchám - deprese, úzkosti, fobie apod., a vzácněji s psychózami.

Mgr. Markéta Smrčková

Psycholožka

Mgr. Markéta Smrčková  - Psychoterapie

Mgr. Markéta Smrčková

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MUNI v Brně. Klinické zkušenosti jsem získala zejména v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem pracovala na příjmovém oddělení, oddělení následné péče zaměřené na léčbu závislostí a psychoterapeutickém oddělení. Aktuálně ukončuji psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii v Mezinárodním institutu KBT ODYSSEA. Zároveň jsem frekventantkou výcviku v psychodynamické psychoterapii. Jsem zařazena do předatestační přípravy v klinické psychologii. Kontinuálně se vzdělávám v psychoterapii i v psychodiagnostice. Pracuji pod pravidelnou supervizí.

MGR. MARKÉTA SRBOVÁ

Psycholožka

MGR. MARKÉTA SRBOVÁ  - Psychoterapie

MGR. MARKÉTA SRBOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem FFUK obor psychologie. Dále mám ukončený sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a Logoterapii, 140 hodinový výcvikový kurz v Integrované psychoterapii a roční zážitkový kurz Gestalt terapie. Pracuji jako individuální i skupinový terapeut. Pracovní zkušenosti: psychoterapeut v Centru následné péče (DropIn), psycholog v domácí hospicové péči Most k domovu. Věnuji se terapii úzkostných stavů, deprese, narušených mezilidských vztahů a hledání osobní svobody a existenciálního smyslu.

PHDR. EVA TOŠNEROVÁ

Klinická psycholožka

PHDR. EVA TOŠNEROVÁ  - Psychoterapie

PHDR. EVA TOŠNEROVÁ

Klinická psycholožka

Jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka. Vystudovala jsem jedooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. V roce 2005 jsem atestovala v oboru klinická psychologie. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický daseinsanalytický výcvik, výcvik v Terapii zaměřené na emoce EFT. V roce 2008 jsem složila Funkční specializaci v systematické psychoterapii. Od roku 2016 jsem supervizorem ČIS a EASC. Ve své praxi se zaměřuji na problematiku depresivních a úzkostných stavů, fobických a psychosomatických obtíží, komplikací ve vztahových oblastech.

Mgr. Helena Trachta Čechová

Psycholožka

Mgr. Helena Trachta Čechová   - Psychoterapie

Mgr. Helena Trachta Čechová

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Karlově Univerzitě v Praze. Absolvovala jsem pětiletý výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství (PCA - přístupu zaměřený na člověka) a roční výcvik v metodě Otevřený dialog. Několik let jsem pracovala s rodinami ve středisku výchovné péče, poslední roky jsem se profesně věnovala lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Dlouhodobě se zaměřuji také na trans a nebinární klientelu. Ve své praxi nabízím podporu a poradenství zejména v tématech souvisejících se sebepřijetím, dospíváním, genderovou identitou, duševním onemocněním a procházením náročnými životními situacemi.

PHDR. PETRA VONDRÁČKOVÁ PHD.

Psycholožka

PHDR. PETRA VONDRÁČKOVÁ PHD. - Psychoterapie

PHDR. PETRA VONDRÁČKOVÁ PHD.

Psycholožka

Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě v Olomouci. Mám kompletně ukončené vzdělání v oboru klinická psychologie včerně existenciálně zaměřeného psychoterapeutického výcviku pod vedením PhDr. Jiřího Růžičky. Mám několikaleté zkušenosti s prací v oblasti klinické psychologie a to zejména s individuální psychoterapií. Pracuji v Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty, kde také přednáším. Zaměřuji se na problematiku osobních a vztahových potíží, žárlivosti a agresivity v partnerských vztazích. Specializuji se též na problematiku zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a závislostí, zejména na oblast závislosti na virtuální realitě.

MGR. FRANTIŠKA ZÝKOVÁ LUKÁČOVÁ

Psycholožka

MGR. FRANTIŠKA ZÝKOVÁ LUKÁČOVÁ  - Psychoterapie

MGR. FRANTIŠKA ZÝKOVÁ LUKÁČOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na MU v Brně, jsem zařazena do předatestační přípravy v klinické psychologii. Profesně se orientuji na práci s jednotlivci a páry (psychoanalytická párová terapie IPPART). Mezi mé profesní zaměření patří poruchy nálad, vztahová problematika, závislostní chování, orientuji se také na práci s traumatem (metoda ASSYST pro akutní stavy, či metoda EMDR).

nevíte, koho si z našich
psychoterapeutů vybrat?

Vaše problémy posoudíme a předáme kontakt tomu odborníkovi, který se dané problematice věnuje. Stačí vyplnit e-žádost.

E-žádost

Kde ordinujeme?

Klinika Modrý Dům,s.r.o
Střelničná 645/39
180 00, Praha 8