Lekari test

PhDr. Petra Menclová, Ph.D.

Psycholožka

Petra Menclová - Psychoterapie

PhDr. Petra Menclová, Ph.D.

Psycholožka

Vystudovala jsem obor Psychologie na FFUK v Praze, tamtéž jsem složila rigorózní zkoušku (PhDr.) v oboru klinická psychologie. Dále jsem absolvovala postgraduální doktorské studium (Ph.D.) na 1. Lékařské fakultě v Praze v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie. Jsem atestovaným klinickým psychologem a mám komplexní vzdělání v psychoterapii (Rogersovský výcvik) završené funkční specializací (tzv. 2.atestace). Profesní zkušenosti jsem získávala na pozici vedoucího klinického psychologa a školitele specializačního vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, na stážích ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha, Thomayerově nemocnici, RIAPSu Praha, jako psycholog kliniky Meridian… Podílím se na psychologickém výzkumu, jsem autorkou a spoluautorkou několika desítek přednášek a publikací v odborných periodikách a jsem jmenována v odborné komisi Ministerstva zdravotnictví ČR. V krátkodobé i systematické psychoterapii se zaměřuji především na psychosomatickou problematiku, zvládání náročných životních situací a nadměrného stresu, psychické obtíže (úzkosti, deprese, syndrom vyhoření…), sebepoznání a sebehodnocení, vztahové a komunikační problémy (rodinné, pracovní). Preferuji, pokud mne kontaktujete e-mailem s krátkým popisem toho, s čím Vám mohu pomoci.

PhDr. Hikmet Příhodová Vavrečková

Psycholožka

Hikmet Vavrečková - Psychoterapie

PhDr. Hikmet Příhodová Vavrečková

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě MU. Pracuji jako atestovaný klinický psycholog. Komplexní terapeutické vzdělání jsem získala v eklekticky zaměřeném výcviku Ericksonovské komunikační  psychoterapie.  Další psychoterapeutické zkušenosti jsem získala ve výcviku párové a rodinné psychoanalytické psychoterapie. Psychoanalytickou teorii jsem absolvovala na přednáškách České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a dále se v tomto směru vzdělávám. V minulosti jsem pracovala několik let v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem prošla několika odděleními (příjmovým, terapeutickým, oddělením závislostí a centrem krizové intervence). Ve své praxi se setkávám jak s psychiatrickými pacienty, tak s pacienty s problémy vztahovými, afektivními, úzkostnými či osobnostními.

Mgr. Natalie Burešová

Psycholožka

Natálie Burešová - Psychoterapie

Mgr. Natalie Burešová

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS v Praze. Mám komplexní psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii včetně supervizí. Dlouhodobě se zabývám psychosomatikou, absolvovala jsem stáže na Psychosomatické klinice, publikovala v odborném časopise Psychosom, absolvovala jsem výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů. Ve své praxi se zaměřuji na práci s psychosomatickými obtížemi, vztahovými a rodinnými problémy, zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a nabízím podporu klientům, kteří se připravují na obtížné životní situace či změny. Dále se zaměřuji na léčbu nadváhy a obezity. Mám výcvik v KBT přístupu terapie obezity společnosti STOB. Věnuji se relaxacím, práci s dechem a mindfulness. Konzultace mohu vést i ve francouzském jazyce. Je peux donner des consultations en français.

Mgr. Markéta Smrčková

Psycholožka

Markéta Smrčková - Psychoterapie

Mgr. Markéta Smrčková

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Poté jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem se věnovala psychologické diagnostice a poradenství dětem a dospívajícím s výchovnými a výukovými obtížemi. Terapeutické zkušenosti jsem získala zejména v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde v současné době působím. Jsem frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii v Mezinárodním institutu KBT Odyssea. V ambulantní péči se zaměřuji především na pomoc při řešení úzkostných stavů, nadměrných obav, depresivních stavů, obtíží spojených s nízkým sebevědomím a podporu v náročných životních situacích. 

PhDr. Petra Vondráčková PhD.

Psycholožka

Petra Vondráčková - Psychoterapie

PhDr. Petra Vondráčková PhD.

Psycholožka

Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě v Olomouci. Mám kompletně ukončené vzdělání v oboru klinická psychologie včerně existenciálně zaměřeného psychoterapeutického výcviku pod vedením PhDr. Jiřího Růžičky. Mám několikaleté zkušenosti s prací v oblasti klinické psychologie a to zejména s individuální psychoterapií. Pracuji v Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty, kde také přednáším. Zaměřuji se na problematiku osobních a vztahových potíží, žárlivosti a agresivity v partnerských vztazích. Specializuji se též na problematiku zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a závislostí, zejména na oblast závislosti na virtuální realitě.

MUDr. Mgr. Erika Matějková

Psycholožka

Erika Matějková - Psychoterapie

MUDr. Mgr. Erika Matějková

Psycholožka

  • Absolvovala jsem FFUK obor psychologie v roce 1998 a 1.LFUK v Praze v roce 2002.
  • Atestace v oboru praktický lékař pro dospělé v roce 2005.
  • Plné psychoterapeutické vzdělání v deseinanalýze včetně supervizí. Výcvik v KBT léčbě obezity.
  • Autor několika knih a odborných publikací.
  • Zaměřuji se na problematiku úzkostí, ztráty životního smyslu, poruch příjmu potravy a léčby obezity.
  • PI v oblasti klinických výzkumů od roku 2006.

Mgr. et Mgr. Tereza Adámková

Psycholožka

Tereza Adámková - Psychoterapie

Mgr. et Mgr. Tereza Adámková

Psycholožka

Vystudovala jsem obor psychologie na FSS Masarykovy univerzity a obor speciální pedagogika a psychologie na PedF Univerzity Karlovy. Atestace Klinický psycholog. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie včetně terapie pod supervizí a teoretického vzdělání. Přednáším na Klinice adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy. Mám zkušenosti v oblastech psychoterapie, poradenství a diagnostiky zaměřené zejména na rodinné a vztahové problémy.  Při individuální psychoterapii se nejčastěji věnuji řešení obtížných životních situací, komplexu méněcennosti a problematice závislostí. 

Mgr. Žaneta Říhová

Psycholožka

Žaneta Říhová - Psychoterapie

Mgr. Žaneta Říhová

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palacké v Olomouci. Nyní dokončuji pětiletý psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Klinické zkušenosti jsem získala v PN Kosmonosy. Jako školní psycholog jsem se zabývala výchovnými a vztahovými problémy dětí. Tři roky jsem také působila v centru Holmes Place, kde jsem se zaměřovala na zdravý životní styl, léčbu nadváhy a individuální koučing klientů. Ve své praxi se zaměřuji na léčbu obezity, poruchy příjmu potravy, celkový osobnostní rozvoj klienta a jeho podporu při zvládání obtížných životních situací – krizí (osobních, vztahových i pracovních).

Mgr. Markéta Srbová

Psycholožka

Markéta Srbová - Psychoterapie

Mgr. Markéta Srbová

Psycholožka

Vystudovala jsem FFUK obor psychologie. Dále mám ukončený sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a Logoterapii, 140 hodinový výcvikový kurz v Integrované psychoterapii a roční zážitkový kurz Gestalt terapie. Pracuji jako individuální i skupinový terapeut. Pracovní zkušenosti: psychoterapeut v Centru následné péče (DropIn), psycholog v domácí hospicové péči Most k domovu. Věnuji se terapii úzkostných stavů, deprese, narušených mezilidských vztahů a hledání osobní svobody a existenciálního smyslu.

Mgr. Enav Or-Gordon

Psycholožka

Hikmet Vavrečková - Psychoterapie

Mgr. Enav Or-Gordon

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V roce 2008 jsem absolvovala atestační zkoušky z klinické psychologie a psychoterapie zaměřené na dynamickou psychoterapii. Soukromou praxi mám od roku 2008, v Česku od roku 2010. V letech 2012–2017 jsem zároveň pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice na pavilonu ochranné léčby. Poskytuji odbornou pomoc v oblastech jako je životní krize, stres, deprese, smutek, imigrace a kulturní adaptace, mezilidské vztahy, komunikace a další. Pracuji s pacienty a pacientkami v češtině a v angličtině.

Mgr. Monika Filusová

Psycholožka

Monika Hrudková - Psychoterapie

Mgr. Monika Filusová

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě v Olomouci. Jsem zařazena do předatestační přípravy klinických psychologů a dokončuji systematický psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze. Současně pracuji jako psycholožka v Nemocnici Hořovice, kde poskytuji lůžkovou i ambulantní péči včetně psychodiagnostických vyšetření. Zabývám se především terapií úzkostných, depresivních a osobnostních potíží, pomocí při zvládání náročných životních situací a podporou sebepoznání a seberozvoje. V psychoterapii vedu klienta k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení se sebou a okolním světem a snažíme se společně mobilizovat podmínky pro zdravý a autentický život.

Mgr. Františka Zýková Lukáčová

Psycholožka

Františka Lukáčová - Psychoterapie

Mgr. Františka Zýková Lukáčová

Psycholožka

Absolvovala jsem jednooborové studium psychologie na MU v Brně, jsem zařazena do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie. Mám ukončenou sebezkušenostní a supervizní část psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku SUR, absolvovala jsem výcvik v hypnoterapii a Rorschachově metodě. Aboslvovala jsem výcvikový kurz Psychoanalytická párová a rodinná terapie.Jsem frekventantkou výcviku v párové a rodinné terapii IPPART -Institut psychoanalytické a párové rodinné terapie. Mám zkušenosti v psychoterapeutické práci s jednotlivci, páry, skupinami i rodinami, a to především s lidmi s různým druhem závislosti (alkohol, gambling, drogy) a s jejich blízkými, s dětmi i dospívajícími. Zajímám se především o vztahovou a rodinnou problematiku. Dále se zaměřuji na pomoc při tvoření osobního stylu zvládání osobnostních a emočních obtíží. Přijímám klienty k párové terapii.

Mgr. at MgA. Lucie Essenza

Psycholožka

Lucie Essenza - Psychoterapie

Mgr. at MgA. Lucie Essenza

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zároveň jsem absolvovala studium autorského divadla na pražské DAMU. Jako psycholog jsem začala pracovat v pedagogicko-psychologické poradně, vyučovala jsem na Jihočeské univerzitě a pracovala s lidmi se závislostí v Terapeutické komunitě Němčice-Heřmaň. Věnuji zejména klientům, kteří trpí psychosomatickými potížemi, poruchami nálad a úzkostmi, vztahovými, profesními a studijními problémy a klientům v různých podobách životní krize.Zabývám se též zdravým užíváním technologií a vedu divadelní seberozvojové semináře. Dokončuji psychoterapeutický výcvik v komunitní daseinsanalýze.

Mgr. Klára Nohejlová

Psycholožka

Klára lesse - Psychoterapie

Mgr. Klára Nohejlová

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pracuji jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Terapeutické vzdělání jsem získala ve směru PCA (Person-centred Approach – přístup zaměřený na člověka). Absolvovala jsem kurz krizové intervence, jsem zařazena do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie a dále se vzdělávám v psychodiagnostice. Nabízím poradenství v oblasti závislostí, osobního rozvoje; mám zkušenosti s dětskou psychosomatikou a autismem. Ve své praxi se snažím pracovat s respektem ke všem životním příběhům, podpořit klienty v náročných krizových situacích a naslouchat jejich potřebám. 

Mgr. Lucia Semanová

Psycholožka

Lucia Semanová - Psychoterapie

Mgr. Lucia Semanová

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS. Absolvovala jsem komplexní výcvik v daseinsanalytické psychoterapii a v Aktivní imaginaci. Dále kurzy v koučování zaměřeném na paměť, koncentraci a emoce, Výklad snů, Traumaterapie, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) a Autogenní trénink.
Zaměřuji se na oblasti úzkosti, deprese, potíže v mezilidských vztazích, práci se stresem, vyhořením a jeho prevenci, hledáním a nalézáním smyslu v životě a poradenstvím pro pozůstalé.

PhDr. Mgr. Ing. Jarmila Adamove

Psycholožka

PhDr. Mgr. Ing. Jarmila Adamove - Psychoterapie

PhDr. Mgr. Ing. Jarmila Adamove

Psycholožka

Vystudovala jsem původně ekonomii na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, dále pak jednooborovou psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, tamtéž jsem složila rigorózní zkoušku (PhDr.). Pracovala jsem v klinické oblasti v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany a v Rodinné poradně Jindřichův Hradec v oblasti individuálního, párového a rodinného poradenství a práci s dětma. Absolvovala jsem adleriánský výcvik (Edukativní rodičovská terapie) a jsem frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku Umění terapie. Ve své praxi využívám také poznatky z výcviků: EFT párová terapie (Emotion Focussed Couple Therapy), Provázení dětí a rodin v truchlení, Motivační rozhovory, kurz Hypnózy (PN Kroměříž) a kurzy Focusing 1, 2 (Psychosomatická klinika). Zaměřuji se zejména na poradenství v oblastech: mezilidské vztahy, partnerské problémy, zacházení se stresem, strachy a úzkosti, životní krize a zátěžové situace, provázení po úmrtí blízkého a jiné. Ve své práci se věnuji relaxačním a imaginativním technikám, hypnoterapii a focusingu, využívám prvky mindfullness. Preferuji, pokud mne kontaktujete e-mailem s krátkým popisem toho, s čím Vám mohu pomoci.

MSc. Simona Dočkalová

Psycholožka

MSc. Simona Dočkalová - Psychoterapie

MSc. Simona Dočkalová

Psycholožka

Ing. et Mgr. Vanda Šléglová

Psycholožka

Ing. et Mgr. Vanda Šléglová - Psychoterapie

Ing. et Mgr. Vanda Šléglová

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovu psychologii – bakalářský program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem čtyřletý psychoterapeutický výcvik v PCA- přístup zaměřený na člověka - "Person Centred Approach" dle Carla Rogerse.   Poslední roky jsem působila jako gerontopsycholog v domově, který je specifický svým zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí. Větší část mé klientely tvoří ženy procházející procesem umělého oplodění.Také pracuji s vysoce citlivými lidmi ("HSP" = highly sensitive people. Dále se věnuji duševním poruchám - deprese, úzkosti, fobie apod., a vzácněji s psychózami.

PhDr. Natalie Karla Suchá

Psycholožka

PhDr. Natalie Karla Suchá - Psychoterapie

PhDr. Natalie Karla Suchá

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již během studia jsem pracovala jako konzultant na dětské Lince bezpečí, později i na Pražské lince důvěry. V současné době pracuji jako psycholog na terapeutickém oddělení v Psychiatrické nemocnici Bohnice, dříve jsem působila na oddělení dětské a dorostové psychiatrie, na oddělení pro léčbu závislostí a v Centru krizové intervence. Mimo zkušenosti získané v nemocnici mám i dlouholetou praxi s péčí o seniory trpící Alzheimerovou demencí. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR – psychodynamický směr, zaměřený mimo jiné i na práci se skupinou. Jsem zařazena v předatestační přípravě z klinické psychologie, paralelně se vzdělávám i v oblasti psychodiagnostiky. Oslovuje mne psychosomatický přístup, tedy vztah „tělesného a psychického“ prožívání a jejich vzájemné ovlivňování se. V ambulantní péči se věnuji zvládání úzkostných a depresivních stavů, obtížím s užíváním návykových látek, interpersonálním potížím a také nabízím pomoc při náročných životních situacích a tématech týkající se seniorů. V psychoterapii vycházím z principů partnerství a vzájemné spolupráce, založené na respektu k individualitě. Nejsem, tzv. „mlčící“ terapeut, naopak věřím, že má smysl hovořit – nejen o těžkých a závažných tématech, ale i o zdánlivě bezvýznamných a nesouvisejících myšlenkách a nápadech, které se mnohdy mohou stát cenným kamínkem Vaší osobní mozaiky.

Mgr. Eva Kavanová

Psycholožka

Mgr. Eva Kavanová - Psychoterapie

Mgr. Eva Kavanová

Psycholožka

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě v Trnavě. V r.2004 jsem nastoupila do Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Specializační zkoušku z klinické psychologie jsem absolvovala v r.2008, následně v r. 2009 také specializační zkoušku z psychoterapie. Mezi lety 2005-2009 jsem také absolvovala sebezkušenostní výcvik v psychodynamické skupinové psychoterapii SUR.
Svojí další praxi jsem získávala v několika klinicko-psychologických ambulancích, v Centru duševního zdraví, v Bílém kruhu bezpečí, ve Skálově institutu, v Institutu integrativní psychoterapie. Působím také jako lektorka, vedu přednášky a workshopy orientované na téma Motivačních rozhovorů a principy práce se vztekem- Anger management.
Při práci s pacienty se orientuji na úzkostně-depresivní symptomatiku, vztahové problémy, potíže s pojené s nízkou sebeúctou a sebevědomím, závislostní problematiku, tématiku stresu a zvládání náročných životních událostí (včetně krizové intervence), téma změny nevhodných návyků, základní principy práce se vztekem.
Součástí mojí práce je neustálé vzdělávání se, pravidelná supervize a psychohygiena.

Mgr. Kateřina Pospíšilová,
DiS., dipl. um.

Psycholožka

Mgr. Kateřina Pospíšilová, DiS., dipl. um. - Psychoterapie

Mgr. Kateřina Pospíšilová,
DiS., dipl. um.

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a jsem frekventantka pětiletého výcviku v kognitivně behaviorální terapii. Mezi oblasti mého zájmu patří i schématerapie, ve kterém jsem prošla teoretickou částí výcviku, dále pak relaxace, imaginace, mindfulness či asertivita. Věnuji se individuální i skupinové psychoterapii dospělých.  Zaměřuji se zejména na psychoterapii úzkostných poruch, nutkavého chování, nízké sebedůvěry, potížím v sebeprosazení apod. Jsem členkou České společnosti KBT, kontinuálně se vzdělávám a procházím pravidelnou supervizí.

Mgr. Klára Čížková

Psycholožka

Mgr. Klára Čížková - Psychoterapie

Mgr. Klára Čížková

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FFUK, výcvik v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy, a výcvik v hlubinně-dynamické psychoterapii Rafael Institutu se specifickým zaměřením na problematiku psychotraumatu. V současné době pracuji v Centru komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Publikuji v oblasti tanečně pohybové terapie, spolupracuji s pražskou HAMU. Jsem zakladatelkou a ředitelkou projektu Moving Self Institut, z.ú, kde vyučuji v dlouhodobém výcvikovém programu tanečně pohybové terapie. Zabývám se zejména osobnostními a emočními obtížemi, psychoterapií psychosomatických onemocnění, mám zkušenosti s psychoterapeutickou prací zaměřenou na léčbu funkční sterility, obtíží v oblasti sexuality, přijetí a uvědomění vlastního těla. Zaměřuji se též na podporu v oblasti kreativity a hledání vnitřních zdrojů.

Mgr. Kateřina Morávková

Psycholožka

Mgr. Kateřina Morávková

Mgr. Kateřina Morávková

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na FFUK. Pracuji jako psychoterapuet a psycholog s odborným zázemím v Logoterapii a existenciální analýze. Svoje profesní zkušenosti jsem nabyla prací s dětmi a dospívajícími na krizové lince. Pracovně  jsem se dále věnovala lidem užívajícím návykové látky. V současné době poskytuji psychoterapeutické poradenství dospělým a dospívajícím v obtížných životních situacích, s věnuji se klientům  s problémy ve vztazích a dalšími  potížemi. Dále klientům s problematikou užívání návykových látek.

 

Mgr. Kateřina Milatová

Psycholožka

Mgr. Kateřina Milatová

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS. Jsem zařazena do předatestační přípravy klinických psychologů, a kromě ambulantní praxe, pracuji jako psycholog na odd. ochranné léčby v PNB. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze, nyní dokončuji supervizní část. V ambulantní péči se zaměřuji na pomoc při řešení různých vztahových a osobnostních potížích, dále na problematiku zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a závislostí (alkoholových, drogových, patologického hráčství). psychoterapii zaměřenou na děti.

 

PhDr. Eva Tošnerová

Psycholožka

PhDr. Eva Tošnerová

Psycholožka

Pracuji jako klinický psycholog, v roce 2005 jsem atestovala v oboru klinická psychologie. Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě v Olomouci. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, dále jsem dokončila pětiletý sebezkušenostní Daseinsanalytický výcvik. Účastním se skupinové supervize. Pracuji také s psychorelaxačními metodami. Ve své práci se zaměřuji na problematiku partnerských a manželských vztahů, na citové a osobnostní potíže dospělých i dětí (obtíže v komunikaci, psychosomatické komplikace, úzkosti, depresivní rozlady…). Dále se specializuji na poradenství v problematice nadměrného užívání alkoholu, drog a nutkavého hráčství. Věnuji se též psychoterapii zaměřenou na děti.

 

 

nevíte, koho si z našich
psychoterapeutů vybrat?

Vaše problémy posoudíme a předáme kontakt tomu odborníkovi, který se dané problematice věnuje. Stačí vyplnit e-žádost.

E-žádost

Kde ordinujeme?

Klinika Modrý Dům,s.r.o
Střelničná 645/39
180 00, Praha 8